“သ” သုညေလးက
“လ” လေလးလို လံုးရင္းလံုးရင္း
“၀” ၀လံုးေလးျဖစ္လာတယ္ ။

“၀” ၀လံုးေလးက
“ဂ” ဂငယ္ေကြ႕မွာ
“စ” စက္၀ိုင္းႀကီးလို လည္တယ္။

“စ” စက္၀ိုင္းၾကီးက
“ဗ” ဗဟိုထဲမွာ
“ဘ” ဘဲဥေလးလို
“ခ” ခြမ္းကနဲ
“အ” အက္ကြဲသြားတယ္ ။

သက္ေထြး
စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ ေန႔လည္ ၁၁း၁၁