ဒီဇင္ဘာဟာ
လက္က်န္ေဆာင္းနဲ႔ ..
မီးပံုပြဲနဲ႔ ..
ခရစၥမတ္ထရီးနဲ႔ ..
ေကာင့္ေဒါင္းနဲ႔ ..

ဒါ ..
ထိုးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕
ေနာက္ဆံုးမီးစာပဲ ..

ျခံဳထားတဲ့ သားရဲကိုဆြဲတင္
ကိုယ့္ႏွင္းနဲ႔ကိုယ္ ရႊဲစိုပစ္လိုက္တယ္ ..

ဒီဇင္ဘာဟာ ဒီဇင္ဘာျပန္ျဖစ္မလာေတာ့ဘူး …

သက္ေထြး
ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ ည ၁၁း၄၇