ဘ၀မွာ …
ဘယ္ေလာက္ထိ
မွားခြင့္ရွိလဲ
ဘယ္ေလာက္ထိေရာ
မွန္ခြင့္ရွိလဲ
ဘယ္ေလာက္ထိ
မွန္ခဲ့ဖူးျပီး
ဘယ္ေလာက္ထိ
မွားခဲ့ဖူးၿပီလဲ။

ဘ၀မွာ …
ဘယ္လို
ၿပံဳးခဲ့ဖူးလဲ
ဘယ္ေလာက္ထိ
ၿပံဳးခဲ့ဖူးလဲ
(ေသခ်ာတာကေတာ့
က်ရံွဴးအျပံဳးမ်ိဳး
ထပ္တလဲလဲ
သံုးခဲ့ဖူးတယ္)။

ဘ၀မွာ …
ဘာေတြ
ဘယ္လိုေတြ႕ေတြ႕
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပဲ
ေမ့ခ်င္ေနတယ္
သံသရာ
တစ္ေကြ႕ဟာ
ဘယ္ေလာက္မ်ား
ေ၀့လဲ။

ဘ၀မွာ …
ဘာအတြက္လာၿပီး
ဘယ္ဆီသြားမလဲ
(ႏွႈတ္ဆက္ဖို႕အတြက္လာတယ္
ႏွႈတ္ဆက္ျခင္းဆီသြားမယ္)။

လန္႔ႏိုးရတာျခင္း
အတူတူ
ဘ၀ဟာ
ဘယ္လို
အိပ္မက္ဆိုးလဲ ။ ။

သက္ေထြး
၂၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၀ ညေန ၄း၀၄