အိပ္မက္က
မက္သူကို
ေစာင့္တယ္
ပံုေျပာေနသူဟာ
ပံုေျပာခံရဖူးသူလား
လေရာင္ေဘးမွာထား
ညဟာ
ေမွာင္သြားခဲ့ဖူးတယ္။

သက္ေထြး
စက္တင္ဘာ ၁၇ ၂၀၁၀ ညေန ၃း၁၂