အန္စာ

ကိုုင္ထားတဲ့ အံစာကိုု ခ်လိုုက္ပါ ကြ်န္ေတာ္ အဆင္ေျပပါတယ္ ဖတ္လက္စ စာအုုပ္တစ္အုုပ္မွာ ဘုုရားသခင္ကိုု ကြ်န္ေတာ္ရွာမေတြ႕ပါ ခင္ဗ်ား လက္သည္းေတြနဲ႔ ကုုတ္ျခစ္တာကိုု...