ငါတို႔က ကမၻာၾကီးကိုေမ့၊ ကမၻာၾကီးက ငါတို႔ဆုေတာင္းေတြကို ေမ့

ငါတို႔ ဆက္ေျပာျဖစ္ၾကဦးမယ္ ေနဝင္ခ်ိန္ျခင္းမတူေပမဲ့ တစ္လမ္းထဲေလွ်ာက္ျဖစ္ေနဆဲ အေၾကာင္းေတြ ငါတို႔ ဆက္ေျပာျဖစ္ၾကဦးမယ္ ပုခံုးတစ္ဖက္ကို မမွီႏိုင္တဲ့ လက္ေတြနဲ႔ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ဖ်ားလ်က္...