ဆုေတာင္းဆိုတာ မင္းရယ္ငါရယ္ ပစ္ခ်ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ခိုစာေတြ

ငါ့ေနက မင္းဘက္က အေစာၾကီးထြက္တယ္ ငါ့မ်က္လံုးဆံုးတဲ့အထိ ငါ့စိတ္က မဆံုးေသးဘူး မင္းျပန္တင္ေပးခ်င္တဲ့ၾကယ္ဟာ ငါ့ခ်ည္တိုင္မွာ အၾကြင္းမဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ ဘယ္သူၾကံဳဖူးသလဲ အိမ္ျပင္ကို...