ေဇာ

အိပ္မက္ထဲ အိပ္မက္နဲ႔ဆင္တာေတြ စစ္ဖယ္ေနမိ … ကိုယ့္ကိုေက်ာေပးထားတဲ့ စံပယ္ပြင့္ေလးေရ …. ကိုယ့္အေပၚေျပေလ်ာ့ေနတဲ့ ဖဲၾကိဳးေလးေရ …. ကိုယ့္ဆီ ငဲ့က်ဖူးခဲ့တဲ့ ရယ္သံေလးေရ …. တံခါးဖြင့္ပါကြာ .....


ခင္ဗ်ားဘာသာေဗဒက ကၽြန္ေတာ္မျမင္ရတဲ့ေလးေထာင့္တံုးေတြ

တစ္ခါတစ္ေလ သိပ္ရယ္ရတယ္မဟုတ္လား … ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါတယ္ … ကြဲအက္ေၾက ဝင္သက္ေလး ခိုးရႈဖူးယံုနဲ႔ ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္နားအလည္ဆံုးတဲ့ … ကၽြန္ေတာ္ဟာေလ သိပ္ရယ္ရတယ္ … ခန္႔မွန္းေနၾက...