ရဲေဆးတင္ထားတဲ့ ၾကားဖူးနားဝေတြ

ေလေကာင္းေလသန္႔ေတြ တစ္ညလံုး ျပန္ဖတ္ျဖစ္တယ္ … ေသြးရူးေသြးတန္း လမ္းထေလွ်ာက္ရေအာင္ ခါးၾကားထိုးထားတဲ့ ေနသားက်မႈမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္စက္မွ မက်န္ေတာ့ဘူး … အတည္တက်ခ်ိန္းဆိုထားတာ...