အန္ထရိုပီ [entropy] (၁)

ကၽြန္ေတာ္ကဗ်ာေရးခ်င္တယ္ … တစ္ကယ္ေျပာတာ …. အရင္လို “ခင္ဗ်ားအေၾကာင္း” … အခုလို “ခင္ဗ်ားအေၾကာင္း” … ဒါမွမဟုတ္ … ေနာင္လို “_______” ထားပါ …. ကြက္လပ္ဆိုတာ … ကၽြန္ေတာ့္အတြက္...