နံရိုးၾကားကဆည္းဆာ

အေမွာင္တစ္ခ်ိဳ႕ အလင္းတို႔ကို အလစ္သုတ္သြား .. ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ မထြက္တတ္ေသာ ဆည္းဆာအား ေခါင္းပုတ္၍ ႏႈတ္ဆက္ခ့ဲသည္။ အသံေတြနဲ႔ပ်ာယာ ခတ္ေနတဲ့ ႏွစ္သက္ေသာ ျမစ္ေလးကို ငါသည္ ေက်ာခိုင္းခဲ့ၿပီ။...