အဲ့ဒီလိုမ်က္လံုးမ်ိဳးနဲ႔မၾကည့္ပါနဲ႔

အဲ့ဒီလိုမ်က္လံုးမ်ိဳးနဲ႔မၾကည့္ပါနဲ႔။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ .. ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္မွ်ားေနတဲ့ ငါး … ေျခရာ ဖြက္မထားႏိုင္တဲ့ က်ား … ဣထိယ ဒဏ္သင့္ေနတဲ့ ပ်ား … ျမဴကိုႏွင္းထင္ရေလာက္ေအာင္...


ပါႏိုရားမား (panorama)

အနီးအနားမွာ အ၀ါေရာင္ ျမက္ခင္း .. အစိမ္းေရာင္ ေလျပည္ညင္း .. အျဖဴေရာင္ ေငြေျခက်င္းနဲ႔ အျပာေရာင္ ေတြေ၀ျခင္းမ်ား .. မလွမ္းမကမ္းမွာ အရိုးစြဲ သေကၤတ .. နာယူဆဲ ခံယူခ်က္ .. ကြ်ံ၀င္ျမဲ...