တဆစ္ဆစ္ကိုက္ခဲေနေသာ သီခ်င္းမ်ား

“It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience.” – Julius Caesar ကၽြန္ေတာ္ ဒီ playlist အတြက္ တစ္ခုခုေျပာဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့  Julius Caesar ေျပာခဲ့တဲ့စကားထက္ သာလြန္တဲ့ စကားရွာမေတြ႔ခဲ့ဘူး။...